ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η κατασκευή μεταλλικών σπιτιών με σύμμεικτη κατασκευή είναι ένας σύγχρονος τρόπος δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών για τον φέροντα οργανισμό (δοκοί-υποστυλώματα) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για τις πλάκες. Ο συγκεκριμένος τρόπος δόμησης κερδίζει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς καθώς συγκεντρώνει μία πληθώρα πλεονεκτημάτων σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής τόσο προκατασκευασμένων σπιτιών, όσο και σπιτιών από σκυρόδεμα.